අහිමි පෙම..

Vishadinie 0 Comments

කිරිල්ලියේ ඔබ

අද සන්තෝසෙන්

පෙම් කෙළිනා ලෙස

උයන් තෙරේ…

 

කිරිල්ලියක ලෙස

ඔහුගේ සෙවනේ

සිටියුරු සිහි වේ

නිරන්තරේ…

 

තනි වුණු විට දී

මා මෙන් මේ ලෙස

හිස් බැල්මෙන් හිඳ

නිසොල්මනේ…

 

තුරු පෙළ, බිඟු කැළ

පමණක් නිසැකව

අසා සිටී ඔබෙ

කතන්දරේ…

 

Image courtesy : https://goo.gl/images/nPybb5