ඔබ නොවූ ඔහු – 3

Share

හෙමින් සීරුවට,

ඔප දමාහැඩ දමා,

පිරෙව්වා කවුද

හදේ ඒ හිස් තැන

 

පෙනෙන්නේ නෑ තවම,

රුවක් පමණි සෙලවෙන,

බැඳී ඇත දෑස,

මතම මංමුලා වී;

ඔබේ සිහිනේ….

 

image credits : https://karthickwedsnithya.files.wordpress.com/2014/06/boy-and-girl-sitting-talking.jpg?w=500&h=318