කඳුලු දියේ , කනේරු මල් තවත් පිපෙනවා

Share

සුපුරුදු   වැස්ස   වහිනවා,
සිහින  කැකුලු  මල්  පූදිනවා,
සුවඳ පිරුණු  මල්  අතරේ,
බඹරු   නටනවා.

ඒ  පිනි  වැහි
ගැලූ  කඳුලු   ගඟවේ ,
සෙදී  යනවා.
ගැබ්බර   අහසේ   තාමත් ,
විදුලි   කොටනවා.

වෛරයෙ   දෑකැති  මොට   වී,
බලා  හිඳිනවා,
කඳුලු  දියේ  ,
කනේරු  මල් තවත්   පිපෙනවා