තරහද ?

Share

ඔයා..
දින ගානක් හිතලා දාපු status එකට  ලයික් නොදැම්මට
දවස් ගානක් හැඩවෙලා ගත්තු පින්තුරයට comment නොකරට
මාස ගනනක් මහන්සි වෙලා දාපු post එක shere  නොකරට
ඔයාගේ birth day  එකට wish නොකරට
ඔයව photo වලට tag නොකරට
ඔයාගේ wall එකෙ මුකුත් post නොකරට
ඔයාව in relationship කියලා නොදැම්මට

ඔයා තාම මගේ friend list එකෙ ඉන්නවා..
<< ඔන්න ඕකයි ෆෙස්බුක් කියන්නේ… ඇති දෙයකුත් නෑ, නැති දෙයකුත් නෑ.. >>

බුකියෙන් වැඩ ගන්න හැටි ඉස්සරහදි බලාගන්න පුළුවන්.. ‍රැදි සිටින්න අප සමඟ,,