මගේ කැඩපතට…

Share

හිනැහෙන්න වරක්
හිනැහෙන්න මටත්
කැඩපත මගේ
හිනැහෙන්න වරක්

ඔය දෑස් දුකින්
බර වෙනා දිනක්
සිහිකරමි මගෙත්
ඇස් රතු වනා බවක්

කැඩපතක් ඔබට
හමුවනා දිනක
එය වේවී ඔබේ
සිනාවත් දුකත්

සමුගන්න කලින්
හිනැහෙන්න වරක්
කැඩපත මටත්
හිනැහෙන්න දී ඉඩක්..

Image Courtesy :- https://pin.it/ibtrxekpyxsroh

 
Tagged :