මගේ නාටකය

Share

තනිව රැඟු
මගේ නාටකයේ
ඔබත් නොදැනම
මටත් නොදැනිම
ඔබත් චරිතයක් වී
ප්‍රේක්ෂකාගාරය හිස්ව ඇත…

Image credits :

https://www.google.com/search?q=amma&biw=360&bih=640&tbm=isch&prmd=nvi&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiMva_WgMHRAhWJq48KHaE-ARoQ_AUIBygD#tbm=isch&q=dancing+couple+on+stage+with+empty+audience+&imgdii=vbkH_cNjaR4ROM%3A%3BndRphg36txtPsM%3A%3BndRphg36txtPsM%3A&imgrc=ndRphg36txtPsM%3A