‍යළිත් මට ඉඩදෙන්න

Share

මේ මුළු ලෝකය ම

හිස් බිමක් ය අද මට

ජීවිතයට ම එළිය වූ සඳ

නැත පායන්නේ මා වෙත

ජීවිතය ම අමාවකකි.

ඒ පාළුව මකාලන්න

තරු කැටයක්වත් නැත අද

 

නෙත් ඉවුරු කඩා බිඳ

ගැලුවත් මහා නෙත් දිය කඳ

වෙන් වීම නියඟයකි දරුණු

හදවතක් පාළු කළ

 

සෙනෙහස බිඳුණු ලොවක

නෙත් පියා ඉල්ලමි වරම්

ජීවිතේ පැතූ ගීය ගයන්නට

‍යළිත් මට ඉඩදෙන්න

 

Image courtesy :https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bc/c2/cb/bcc2cb786c25938ca5ec0a08b6f5d069.jpg