ශාක විද්‍යා සංගමයේ ශ්‍රමදානය අවලංගු කෙරේ.

හෙට දිනයේ එනම් මාර්තු මස 22 වනදා සෙනසුරාදා  ශාක විද්‍යා අංශයේ (Department of Plant sciences) දී පවත්වන්නට නියමිතව ... Read more