ලෝකයට නොපෙනි අමිල සෙවයක් ඉටුකරන නිහතමානි උතුම් මිනිසුන්ට

දහසක් කුසුම් හිරුත් සමගින් පිපී උදයේ ලබති බුහුමන් පෙරමග පිපී ඇති කුසුමන් ගෙන එනවාලු නෙක ... Read more