කොක්ක ඇණයක් වගේද? (පළමු කොටස )

ඇත්තෙන්ම කොක්ක ඇණයක් වගේ දැනෙනවද ? කොක්ක අවුල් වගේ දැනෙනවද ? මේ දවස් වල අපේ විද්‍යා පීඨයේ පළමු වසරේ ... Read more