ඡායාරූපකරණය නම් වුනු අරුම කලාවේ ඉතිහාසය ගොඩ නැගුනු හැටි…

නිශ්චල කැමරාව යනු එක් කාලයකදී එක් මිනිසෙක් විසින් කරන ලද පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බිහිවූවක් ... Read more

කොක්ක ඇණයක් වගේද? (තෙවෙනි කොටස )

ඔයාල කලින් වාරයේ අවකලනයේ මුලිකම සිද්ධාන්ත කොටස් දැනගත්ත නේද ? දැන් අපි චුට්ට චුට්ට ඉස්සරහට යමු... ... Read more