කොක්ක ඇණයක් වගේද? ( සිව්වෙනි කොටස )

හ්ම්ම්ම්…ඔයාල දැන් අවකලනය ගැන වගේම ආංශික අවකලනය ගැනත් හොද දැනුමක් ලබා ගත්තනේ පහුගිය ලිපි ... Read more