නිරෝෂාගේ දෛවය… (සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරිනි)

" ආ ගන්න" ඔහු තම අත වූ පත්තර ගුලිය නිරෝෂා වෙත පෑවේය. කිසිත් නොකීවූ නිරෝෂා තරහින් අහක බලා ගත්තාය. ... Read more