නවකයන්ගේ පැසිපන්දු තරඟාවලියේ උණුසුම…

වර්ෂ 1891 දී ජේම්ස් නයිස්මිත් නැමති ඇමරිකානු පුද්ගලයා ප්‍රථම වරට පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ... Read more