පරණ තෑගි බල බල මා සැනසෙනවා

මසකට වරක් නන් විසිතුරු    පුරෝගෙන අහසට තරම් ළෙන්ගතු පෙම    දරාගෙන උකසට ගත්තු පිය පදවිය          ... Read more
Tagged : / / / /