රාවණා පරපුරට නින්දාවකි නුඹව

කන්නගී නොවේ මා අන් ලඳුන් සොයා යන ආයෙමත් ලඟට එන නුඹව තුරුලට ගන්න සීතාව නොවේ මා ප්‍රේමයෙන් අන්ධ ... Read more
Tagged : / /

සංචාරක ව්‍යාපාරය ධන උල්පතක් ද?

විදේශිකයන් අප රටට සංචාරය කළේ ඈත අතීතයේ සිට ය. ඉබන්බතූතා, මාර්කො පෝලො, පාහියන් හිමි වැනි ... Read more