බුදු පියා මගේ – භවේ අඳුර නැසු මිණිපහනයි

මේ බු.ව. 2563. වෙසක් සඳ කිරණින් මුළු ධරණි තලයම නැහැවී ගොසිනි. කොරොනා බිය මුළු ලොවම වෙළා සිටින මෙම සමයේ ... Read more

කොරෝනා අබිමුව මතුවන වෙසඟෙහි සැබෑ අරුත…

එළියට යන්න එපා! මේ, කොරෝනා කාලේ වැඩියෙන් ම ඇහෙන දෙයක්. එළියට යන්න නැති එකෙන් කරන්න දෙයක් නැති ව ... Read more