බැතියෙන් සිහි කරමු වටිනාකම් මෙලෙස…

තුසිත දෙව් ලොව වැඩ සිටි අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ දෙවිවරුන්ගේ ආරාධනාව ගෞරවයෙන් පිළිගෙන, ... Read more