සකි සඳ උතුම්.

Share

වැවක දිය මත – පිපුණු තනි මල
හැඩ කලත් – වැව් දිය සුනිල්
එ දිය මත – දහසක් නෙළුම් මල්
පිපුණු විට – සුර ලොව මැවිත් .

අමාවක රෑ – අඳුරු අහසට
තනි තරුව දේ – හැඩ ඉතින්
එහත් දහසක් තරු – පිපුණු කල
අඳුර නැත තව – බෝ හැඩ මැවෙත්

මගේ පන්හිඳ – ලියයි කවි පද
සනසන්න හිත් – හඬයි නම්
අපි එකතු වී – ලියන කවි පොත
ලෝකයේ – කඳුලැලි පිසිත් .

දෙවසරක අපි – පහන් සිත් මැද
ලියූ දහසක් – දේ උතුම්
අද මතක වී – අපේ හිත වල
සිනාසෙනවා – සකි සඳ උතුම්.