අප්පච්චිගෙන් ලියුමක්

Share

මිනී මල් පිපුණා

කනත්තේ හතර කොන

දවුල් පද ඇහුණා

හීනියට දෙවට දිග

 

දෝණියේ මදි වුණේ

පින නොවේ පපුවයි

මට ගන්න බැරි වුණේ

ලේ පයින්ට් හතරයි…

 

පොත් ගන්න සල්ලි නැති

සිසිලිනා පන්තියේ

කරාබුව ගලවලා

දුන්න උඹ මිය ගියේ…

 

ලේ ටිකක් දෙන්න බැරි

හරි උගත් මහත්තුරු

නෝනලා ඉන්න මෙහෙ

උඹට හරි කටුකයි

 

අප්පච්චි මැරුණම

ඇවිත් පලයන් හනිකට

මල් වඩම් පිපුණම

මලක් ඇරගෙන යමන් යන්න ම

 

දෝණියේ මදි වුණේ

පින නොවේ පපුවයි

මට ගන්න බැරි වුණේ

ලේ පයින්ට් හතරයි…

 

 

Written By: Kosala Abeykoon

Image link: https://bit.ly/3k9tCL5

 
Tagged : / /