ප්‍රේමණීය මිතුදම්

Share

අසීමිත නිදසක්
සොයා ඉගිලෙන හිතක්
පියඹන්න අහසක්
සමඟ ආදරයක්
පැතුම නම් විහිළුවක්

මුරණ්ඩුම එක හිතක්
සොඳුරුතම නැවතුමක්
පැවසුව ද මිතුදමක්
හිතේ ඇත ප්‍රේමයක්

අසීමිත නිදහසක්
නොදෙනා බැඳීමක්
මිතුදමක ඇරඹුමක්
හිතට නැත නිදහසක්

Image Courtesy – https://bit.ly/2K4njoQ