මවකගේ දෛවය

Share

සැරසූවේ සොබා සිරින් නුඹෙ දරුවන් හැඩ            කරන්න

සරු කෙරුවේ මහ පොළවත් නුඹෙ දරුවන් කුස   පිරෙන්න

සවිය වුණේ හැකියාවෙන් දරුවන් හට ලොව         දිනන්න

ලක් මවගේ දරුවන් ලෙස නිර්භීත ව පෙරට            යන්න

 

මතු වූයේ නොමිනිස්කම් නුඹෙ අභිමන් සැඟව         යන්න

පත් වූයේ ලොව ඉදිරියේ සැමගෙන් අවමන්          ලබන්න

සිදු වූයේ දරුවන් හට නොමඳ ව පීඩා                    විඳින්න

දිනක් ඒවි නොමිනිසුන් හට වරදට දඩුවම්             ලබන්න

 

අහිමි ව ගිය අභිමානය නුඹ වෙත යළි රැගෙන         එන්න

නුඹෙ දරුවන් වෙහෙස වේවි එතෙකන් ඉවසා       සිටින්න

සැම සිත් තුළ දුක් පීඩා නින්දා සැම පහව               යන්න

නැවුම් විලෙස ලක් මව් ලෙස ලොව ඉදිරියෙ නැඟී  ඉන්න

 

Written by : Chamodi Prasadini 

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3yEB4oj

 

 
Tagged : / /