අරුතක් එක් කරන්නට

Share

හෙමි හෙමින් එක දිගට
නොනැවතී පසුකරන
තත්පරය මිනිත්තුව
නවතන්න බෑ නොවෙද

මහ හඬක් නොනඟාම
අප හටත් නොදැනීම
හද ගැහෙන රිද්මයට
මුසුව ගිය අපූරුව

අතීතය අමතකව
වත්මනට පණ දෙන්න
නොදකිනා ඉදිරියක
මුළා වූ සිහිනයක

පසු නොබැස හඹායන
ගෙවන මේ කාලයට
අරුතක් එක් කරන්නට
ඉඩ හසර ලැබේවිද

Image Courtesy – https://bit.ly/2VI3nBl

 
Tagged : /