උපදෙස…

Share

ඇත අසන්නට කතා බොහොමයක්…
ලොවට ඇසෙන ලෙස කියයි ඔබට නෑසෙනා දුරකින්…
සිනාවන්නේ ඒ ඔබ නො දකිනා අයුරින්…
සැඟවූවා  ඔබව අඳුර ඉදිරියේ අඳුර නොවනා ලෙසින්…

සහය ලෙසින් රැඟුම් කළේ රිසිසේ…
තැනුණා රඟ මඩලක් රැඟුම් දක්වන්නට රිසිසේ නො ලැබ කිසි බාධාවක්…
නරඹන්නන් රැසක් මැද, වෙස් මුහුණු පැලඳගත්…
කෙරූ රංගනයන් මනරම්ය, සොඳුරු ය කීවෝ සැමතින්…

ගලා ගියේ කාලයේ ගංඟාව එමැදින්…
අසුරු සැනින් පතිත වූ අකුණින් රැඟුම අවසන් වී ඇත…
අකුණේ රශ්මියෙන් අඳුරේ තරම පෙනෙන්නට ඇත…
වෙස් මුහුණු ගැලවී ඇත සැමගේ ක්ෂණයෙන්…

ප්‍රශංසා පිටුපස උපහාස, ඔච්චම නැගෙයි දැන් මැනවින්…
සහය නැත, පලා ගොස්ය…
මැවුණු ලොව දැන් අවසන්ය…
සත්‍යය ඔබ අසලය…

තනිව යාමට කාලය පැමිණ ඇත…
වටහා ගනු මැන දැන් හෝ එය මැනවින්…

Image Courtesy :
https://goo.gl/Rgccwf

 
Tagged : /