නිවනක් වෙද කෙත හැර…..

Share

ජීවිතයයි, ගොවිතැනයි එකක් කරගත්තු හරි ලස්සන මිනිස්සු. හරිම වාසනාවන්තයි…

මේ, ඒ සතුටේ කතාවයි…

 

ලන්දට එපිටින් මොනරුන් හඬනු ඇසේ

නින්දට සරදම් මොහොතින් දෙනෙත වැසේ

සෙවණෙම සැතපී විසිරුණු කුඹුක් ගසේ

සුවඳක් වින්දා දැහැනක ගොයම් රසේ

 

බැස යන දිය සීරා තෙත ලියැදි මතින්

පිසලන මහ දාහය අසිරියකි බැතින්

දස දිග පියඹා නිදහස් දුරක නෙතින්

තොස මිස කඳුළක් කිසි කල වේද ඉතින්

 

වලා පටල සැඟවෙති ගිනි මද්දහනේ

බලා ඇදෙති පෙරමුණ වැව් ලිය සොඳිනේ

ගලා හැලෙන සිසිලස විඳිමින් අගනේ

නොලා තවත් බැඳුණා පහසක පෙමිනේ

 

හරිත නිල්ල ළය මිහිරෙන් පිනා යන

මිහිර මවන සුවයයි හද නිවාලන

පවන සොඳුරු සීතකි සුව හමා එන

මසිත සොයන හැඟුමයි මෙහි උදාවෙන

 

අතොරක් නැති සිතුවිලි එක පෙළට ගොනු

සුවයක් විඳිමින් නොදැනිම බැඳුණු තනු

තනියක් නැති අසිරිය මේ ලොවෙහි මනු

නිවනක් වෙද කෙත හැර තුන් සිතම පිනු

 

‘ගැමි සුවඳ’, පුදුමාකාර රසයක්. හරිම අපූරු නිවීමක්. කියන්න වචන නැති තරම් !

දකින්න විඳින්න නිවෙන්න.

 

Image link: https://bit.ly/2ZflMF1

 
Tagged : / / /