තවත් එක් මලක්…

Share

රෝස මලක්

පිපී සැලෙන්නේ

ඉරු රැස් ළඟ පමණක් ද?

 

ඒ සුවඳ, ඒ පැහැය

රෝස මලකට

දෙවියෝ දුන්නේ කොහොම ද?

 

රෝස මලක්

කාට හෝ පුදන්නේ

ආදරෙයි කියන්න විතරක් ද?

 

වෙනත් මල් වලට

නැති තේරුම්

රෝස මලට විතරක්

ලැබුණේ කොහොම ද?

Image Courtesy : https://bit.ly/3zjI3nU

 

 
Tagged : / /