තවත් හීනයක්

Share

සරසවි මෑණියනි සෙවන දෙනු මට

සිදි බිදි ඇත පෙමින් බැදි සිත

කෙලෙස අකුරු කරමි ද

පෙමින් බැදි මේ නුග ගහ යට

 

සරසවි පෙම යි නුඹ මගේ

අන්සතු වෙයි කිසිදින නොම පැතුවෙ

මිතුරාගේ අත අල්ලන් නුඹ යන මේ පාරේ

සේදි ඇත කදුළු කැටවලින් මගෙ දෑසේ

 

අහිමි පෙමට දැන් ඇති හොදට ම හැඩුවා

හදවත පුදන්නට තව මල් සරසවියේ නැතුවා

හිදිමි අභියස කඩුල්ල දෙස ම බලා

හිදිමි අභියස කඩුල්ල දෙස ම බලා

 

Image source: silentjourney.com