වාර්ෂික ශ්‍රමදානය මෙවරත්

Share

ශාක විද්‍යා සංගමය (Botanical Society) මඟින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රමදානය මේ වසරේදීත් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. එය මේ මස (මාර්තු) 22 වන දා සෙනසුරාදා උදෑසන 9.00 සිට උද්භිද විද්‍යා (Plant Sciences) අංශ පරිශ්‍රයේ දී අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණයෙන් හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ද සහයෝගය ඇතිව පැවැත්වේ. ඒ සඳහා ශිෂ්‍යයන් වශයෙන් ඔබ සැමගේ පැමිණීම ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කර සිටිමු.

අධ්‍යයන කටයුතු ඉතා හොඳින් සිදු කිරීමට හැකි පිරිසිදු විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයක් සඳහා ද මනස සැහැල්ලු කර ගැනීමට ඉවහල් වන පරිසරයක් ලබා ගැනීම සේම දුඟදින් හා ඩෙංගු වැනි භයානක ලෙඩ රෝග මර්දනය සඳහාද ඒවයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහාද අපගේ අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ අනුව යමින් සංවිධානය කරනු ලබන මේ මහඟු කර්තව්‍යට විද්‍යා පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් වශයෙන්, ඔබ සැමගේ සහයෝගය අපි අපේක්ෂා කර සිටිමු.