ආඩම්බර අකුරු

Share

කෙටි පණිවුඩ අතරෙ රැඳුණ

ළෙංගතු සිතුවිලි අතරේ

ආදර හැඟුමක ඉඟියක්

ගලා ආවදෝ නොදැනේ

 

රූපය නුදුටුවත් ඇගේ

අකුරු අතරෙ රැඳි වදනින්

පිවිතුරු හදවතෙ ලස්සන

මගේ සිතට දැනේ

 

අහංකාර වදන්වලින්

විහිදවනා ඇගේ නුවණ

මහ ඇදුරුගෙ නැණට වඩා

පිරිපුන් බව පෙනේ

 

ආඩම්බර අකුරුවලට

බැඳුණත් මගෙ මුරණ්ඩු සිත

ලස්සන වෙන නුඹේ හෙටට

අඳුර නොවෙමි ළඳේ…

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3gyxmD6

 
Tagged : / / /