කලාව සහ හුදෙකලාව

Share

තනිකම මුසු වූ කලාව

හිතට දැනෙන හුදෙකලාව

තමන් රැඳී ඇති මුලාව

වටහා දෙයි හුදෙකලාව

 

වෙනස්ව සිතනා කලාව

පුරුදු කරයි හුදෙකලාව

රස මුසු තැන් පිරි කලාව

බිහි කරන්නෙ හුදෙකලාව

 

විසිරෙන සිතිවිලි රටාව

එකතු කරයි හුදෙකලාව

සිත් සනසන රස ගුලාව

හුදෙකලාව මැවු කලාව

image courtesy : Chamathka Gamage

 
Tagged :