සිත්තරාවියකි මම

Share

හද මස්තකය මත ඇඳුණ
මායාව සැඟව ගිය
සොයා යන මාවතක
පා තබා ගිය අතර

මිරිඟුව ද සිහිනය ද
එකින් එක වෙනස් වුව
නෙත දකින සිත බැඳුණ
සේයාව පණ දුන්න

හැඟුම් සැම විසිර ගිය
තෙලිතුඩින් පාට කළ
අතීතයෙ සිහිවටන
මතකයක තනිව ගිය

සිතුම් ගොනු යා කෙරුව
සිත්තරාවියකි මම
රැළි ගැහුණු අතින් අද
මරණයට අත වනන

Image Courtesy – https://bit.ly/30snSkF

 
Tagged : /