නිරෝෂාගේ දෛවය… (සත්‍ය සිදුවීමක් ඇසුරිනි)

" ආ ගන්න" ඔහු තම අත වූ පත්තර ගුලිය නිරෝෂා වෙත පෑවේය. කිසිත් නොකීවූ නිරෝෂා තරහින් අහක බලා ගත්තාය. ... Read more

ඈනුමක උපත – අප උපදින්නටත් පෙරම…

ඈනුමක උපත - අප උපදින්නටත් පෙරම… දිනක් දේශනයකට සහභාගි වෙමින් සිටි මා හට එක දිගටම ඈනුම් අරිමින් ... Read more

බාහිර උපාධි පාඨමාලා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයටත් …….???

External Degree Programmes... A/L විභාගය සමත් වෙලත් විශ්ව විද්‍යාලය ප්‍රවේශයක් නොලැබුණු ඔබ හට අනගි අවස්ථාවක් ලැබී ... Read more