අග මුල නැති ලියක් නොවන්නට!!

ජීවිතය නම් වූ රංගනය තුළ එක් එක් කාල පරාසයන් හීදී විවිධ චරිතයන්ට පණපොවන්නී 'ඇය' නම් වේ. විටෙක ඇය ගෙදර ... Read more

නොයෙන නොමියෙන පෙමක්

යලිත් නොඇසෙන නුඹෙ සිනා රිදුම් දෙයි මගෙ සිත පුරා මතකයන් යලි යලි මවා සිත පුරා සක්මන් කළා හීනයක අග ... Read more
Tagged : / /