හුදු භාරයක් නොවේ, ලෙළනොදුන්නත් එසවුණේ අභිමානයයි.

නව පරිසරයකට ඇතුළු වූ යම් ජීවීන් විශේෂයක් එයට අනුගත වීමට යම් කාලයක් ගන්නා සේ, දැන් ... Read more