අයිතියක් නොමැති ක්‍රෂ් එකක්

හිත ඇතුලෙ ආදරේ මහමෙරක් වගේ ඇති තාම හිත හඬනවා ඒත් නුඹ දන්නෙ නැති කෙලෙස හිත බැඳුණා ද දුටු දිනම ඔබේ ... Read more
Tagged : /

සිහින හඹායන්නට මත්තෙන්

ජීවිතයේ අප සතුව සිහින බොහොමයක් ඇත. ඒ සිහින සියල්ලම අපිට සැබෑ කරගත නොහැකිමුත් අපට එම සිහින සැබෑ කර ... Read more
Tagged : / / /