“ඔහු” නම් වූ සිතුවම ප්‍රථම ප්‍රේමය නමින් සිත්තම් කරමි… ‍යළිත් වරක් මම.

පැය කීපයකට කළින් ඇඟ ඇතුළට දාගත්ත විස්කි නිසා තවමත් මට හිතෙන්නේ මුළු ලෝකෙ ම මගේ ඔලුව වටේට කැරකෙනවා ... Read more