ඉසුරුමුණිය නුරාවත

ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ මේ කිව්වට! "තිසා වැවෙන් නාලා පිරිසිදු වෙලා, රන්මසු උයනෙ සැතපිලා විවේක ... Read more

සාලිය අසෝකමාලා පරිත්‍යාගය

සිංහල රාජාවලියේ එන පුදුමාකාරම කැපකිරීම නැතිනම් පරිත්‍යාගය. හරිම ලස්සනයි. හරිම ... Read more
Tagged : / /