මොනවද මේ a-GPS හා GLONASS කියන්නේ??

ඔබත් නවතම ජංගම දුරකථනයක හිමිකරුවෙක් ද?? නොඑසේ නම් අද-හෙටම නවතම smart ජංගම දුරකථනයක් හිමි කරගන්නට ... Read more