පළමු වසරේ සිසුන්ගේ වාණි විළා ( வாணி விழா ) උත්සවය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පළමු වසර සිසුහු පසු ගිය 2013-11-07 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින සාර්ථක ලෙස 'වාණි ... Read more

තෙමස් පූර්ණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ පළමු වසර සිසුන් අභිනවයෙන් සිදු කරන විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම වශයෙන් ... Read more