පෙරුම්දම් මදි වුයෙන්, නුඹෙ යසෝදරා වන්න….

දහස් මතක ද සොඳුරු පිදූ සෙනෙහස නුඹට යට කර දමමි රළු පසින් හද සුසානේ ඉකිලමින් සිර කළ මුත් සිතුම් ළං ... Read more

ශ්‍රී ලාංකික පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් ග්‍රාහක වළල්ලේ පිහිටි නව ග්‍රාහක හතක් අනාවරණය කර ගනියි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුබද්ධ අභ්‍යවකාශ විද්‍යා කවුන්සිලය(United Nations Space Generaton Advisory Council (SGAC) ), ... Read more