ඔරු පැදීමට නව මුහුණුවරක්….

මාර්තු මස 09 වන දින, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ඔරු පැදීමේ ක්‍රීඩා තරඟය ජයග්‍රාහී තියුණු ... Read more
Tagged :