නොහැකිද යළි එන්න, නො එන බව පවසා යන්න?

විටෙක ඔබ ගීතයකි, මා සවනත පිනවන... විටෙක ඔබ පැතුමකි, කිසිදා යළි මට ළං නොවන... එනමුත් සැම විටම ඔබයි ... Read more
Tagged :

“What do you want to be after you die?” “A Cadaver Donor!”

Weird question to start with, I admit… Still how many of you knew that you can be someone special, doing something after you die? And who on earth is a ‘cadaver donor’? Well, here’s to those of you who don’t have a clue! When a person ... Read more
Tagged : /