කෘතිම බුද්ධිය හා තොරතුරු විසින් පාලනය වන නව ලොවක හැඩරුව

තොරතුරු තාක්ෂණය, පරිගණක විද්‍යාව මිනිසාගේ එදානෙදා වැඩකටයුතු පහසු කර ඇති අන්දම ඉතාමත් ... Read more

තව ස්වල්ප වේලාවකින් මහනුවර සහ බදුල්ල බලා පිටත් වේ

ස්ථානය කොටුව දුම්රිය පොළ වේලාව රාත්‍රී අටයි
තුන්වන වේදිකාවේ නවතා ඇති ශීඝ්‍රගාමී රාත්‍රී ... Read more

ආරුක්කු නවය හා දෙමෝදර රේල් ගැටයේ ඇත්ත කතාව

1893දි හපුතලේටත් 1894දි බණ්ඩාරවෙලටත් පැමිණෙන දුම්රිය මාර්ග තැනීමේ කටයුතු ඇල්ල දුම්රිය ස්ථානය පසු කර ... Read more