ජාන වෙනස් කළ මිනිසුන් මානව ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලයි ද?

පසුගිය නොවැම්බර් 25 වනදා මානව ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලමින් චීන විද්‍යාඥයෙක් වන Dr. He Jiankui ප්‍රකාශ කර ... Read more

විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How to prepare for GRE)

ඉතා වැඩ අධික වූ නිසා ලිපි මාලාවේ ඊළඟ ලිපිය ලියන්නට මද කලක් ගත වූවා. කෙසේ නමුත් ලද කෙටි ... Read more

විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How To Apply For Higher Studies – Obtaining Academic Certificates

පසු ගිය ලිපියෙන් අප කථා කලේ විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට ... Read more

විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කොහොමද? (How to apply for Higher studies – prepare your passport)

ලංකාවේ කිනම් හෝ විශ්වවිද්‍යාලයක අවුරුදු 3ක් හෝ 4ක් අධ්‍යාපනය හදාරා ඉන්පසු අප ප්‍රධාන ... Read more

ලොව ප්‍රථම අචලතාපී මත්ස්‍යයා හඳුනා ගැනේ

අචලතාපී සතුන් යනු පරිසරයේ උෂ්ණත්වයට සාපේක්ෂව සිරුරේ උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගත හැකි සතුන් කොටසක් වේ. ... Read more