මිරිඟුව සහ කඳුළු උල්පත

හුඟාක් බලාපොරොත්තු තියා ගත්ත දේවල් නොලැබුණාම දුක හිතෙනව තමයි... හැබැයි ඒ බලාපොරොත්තු නැති ... Read more