කොරෝනාව දුරු වී දහම් සිසිලෙන් ලොව නැහැවෙන පින්බර පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා !

  වසංගතයක් වෙලා මුළු ලොවම නිහඬ කර ඇත අද මිනිස් දිවියම ගහට කොළට ද සතා සිවුපාවුනට ආශිර්වාදයක් ... Read more
Tagged :