කිරුළු නොපළන් අසහාය අපරාජිත පරාජිතයා

ඔහු නමින් සියවසේ විශිෂ්ටත ම පරාජිතයා ලෙසින් විරුදාවලිය ලත් රණතුංග කරුණානන්දයන් ය. ... Read more

තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව හිත් කොනක සැඟවිලා... සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම සිත් රැසක තනි වෙලා... දුර ගෙවූ සුසුම් ... Read more
Tagged : / /

සුපින්බර වෙසඟෙහි මෙත්සිත් සිහිවැනුම

බුද්ධශූන්‍ය කල්ප සහසක් අතික්‍රමණය කරමින් සපැමිණි බුද්ධෝත්පාද කාලයක, ක්ෂණ සම්පත්තිය ඇසුරු ... Read more