සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

මා ඉවෙන් මෙන් තල්ලු වී ගියේ කැවුම් කොකිස් සුවඳ හමා ආ අත්තම්මාගේ මුළුතැන්ගෙය දෙසටයි. තාච්චිය ... Read more

කන්නගි මාතාව සේ හඬනේය මම

දහසක් නොමිනිසුන් මැද මහඋළු ගෙදර කූරෙන් කූර ගනිමින් මඟ බලනව ද තිස්තුන් කෝටියක් දෙවි වැඩ අහවර ... Read more
Tagged : / / /