සිංහල භාෂාව: ශ්‍රී ලාංකේය සංස්කෘතියේ මධ්‍ය සලකුණ

සිංහල භාෂාව, එසේත් නැතිනම් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව, වසර දෙදහසක් පමණ අතීතයක පටන් ... Read more