ස්වභාවධර්මයේ එක් අපූරු නිමැවුමක්…

'කිඩාරම් මල', එහෙමත් නැත්නම් Elephant foot yam flower, Stink Lily යන නම් වලින් හැඳින්වෙන මෙම මල දැක ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙය ... Read more